بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

وقوع کسری توان‍های بزرگ مهم‌ترین عامل وقوع خاموشی‍های سراسری در سامانه‍های قدرت است. کسری توان‍های بزرگ معمولاً در اثر خروج نیروگاه‍های بزرگ یا خطوط انتقال از مدار ایجاد می‍شوند. با توجه به اهمیت سامانه قدرت در رشد اقتصادی کشورها و زندگی روزمره مردم، ایجاد خاموشی سراسری می‍تواند از اهداف انجام عملیات خرابکارانه و یا حملات نظامی باشد. بار زدایی فرکانسی روشی متداول برای جلوگیری از خاموشی سراسری در هنگام وقوع کسری توان­های بزرگ است. در حقیقت، طرح‌های بار زدایی با قطع بخشی از بار سامانه، تعادل توان را به سرعت برقرار نموده و پایداری سامانه را حفظ می نمایند. در این مقاله طرح بار زدایی فرکانسی مبتنی بر سامانه پایش ناحیه گسترده ارائه شده است. در این طرح بار زدایی با استفاده از تخمین حداقل فرکانس، مقدار باری که در هنگام وقوع کسری توان‍های بزرگ برای حفظ پایداری سامانه باید جدا شود، تعیین می‍شود. با استفاده از مطالعات شبیه‍سازی، کارایی طرح بار زدایی پیشنهادی و عملکرد مناسب آن با تغییر پارامترهای سامانه به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها