دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر 1391 (9) 
معرفی روش CTLS چند مرجعی برای مکان‌یابی غیرفعال اهداف راداری

صفحه 179-185

حمید تربتی فرد؛ فرخ حجت کاشانی؛ یاسر نوروزی؛ محمود آتشبار