معرفی روش CTLS چند مرجعی برای مکان‌یابی غیرفعال اهداف راداری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - تهران جنوب

2 دانشگاه علم وص صنعت ایران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مکان‌یابی غیرفعال اهداف کاربرد زیادی در جنگ الکترونیک و پدافند غیرعامل دارد. روش TDOA روشی با دقت بالا در زمینه مکان‌یابی اهداف است. در روش‌های TDOA یکی از گیرنده‌ها به‌عنوان گیرنده مرجع فرض شده است و اختلاف زمانی رسیدن سیگنال به گیرنده‌های دیگر نسبت به گیرنده مرجع را اندازه‌گیری و پردازش می‌کنند. یکی از الگوریتم‌های با دقت بالای TDOA الگوریتم CTLS است که نیاز به مقداردهی اولیه مناسب دارد. در این مقاله برای کاهش خطای مکان‌یابی این الگوریتم، الگوریتم CTLS چند مرجعی پیشنهاد می‌شود. حال اگر به‌جای یک گیرنده مرجع، چندین گیرنده مرجع درنظر گرفته شود، دقت الگوریتم CTLS بیشتر می‌شود. در روش پیشنهادی مدل-سازی براساس دو گیرنده مرجع انجام می‌گیرد. نتیجه‌‌های شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد در این روش در SNR های مختلف، بهبود خود را حفظ کرده است و با کمی افزایش زمان پردازش روش پیشنهادی باعث بهبود دقت الگوریتم CTLS می‌شود.

کلیدواژه‌ها