مدل ترکیبی مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی با ملاحظه پدافند عامل و غیر‌عامل.

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی جهت ارائه یک مدل ریاضی جدید و روش ترکیبی برای حل آن به‌منظور مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی است. در این تحقیق پس از بیان مفاهیم، هدف‌ها و روش‌های مکان‌یابی سایت‌های راداری، مدل ریاضی مسئله‌‌یابی سایت‌های راداری سطحی ارائه می-شود. سپس روشی دو مرحله‌ای برای حل این مسئله پیشنهاد می‌شود. در مرحله نخست، مؤلفه‌های معیار برای انتخاب محل استقرار سایت-های راداری بر مبنای اصول پدافند (غیرعامل و عامل) شناسایی، دسته‌بندی، امتیازدهی و اولویت‌بندی می‌شوند و به سبب آن که مسائل مکان‌یابی از نوع NP-hard هستند، در مرحله دوم از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه‌سازی تبرید برای حل مدل ریاضی جدید استفاده می-شود. در روش حل مسئله، جمع امتیازات اکتسابی توسط هر یک از محل‌های پیشنهادی، تعیین‌کننده اولویت آن محل برای ورود به شبکه راداری است تا تمام حالت‌های ممکن آن توسط الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بررسی شود. همچنین با داده‌های فرضی، مسئله مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی در منطقه خلیج فارس با استفاده از روش ترکیبی پیشنهادی حل می‌شود.

کلیدواژه‌ها