دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1391 (8) 
1. طراحی یک مدار XOR-XNOR کم مصرف مقاوم در برابر نویز

صفحه 95-102

وحید عطار؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ امیر مسعود میری