تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نانو الیاف پلیمری زیست‌سازگار با قابلیت بالای آنتی میکروبیالی جهت پوشش‌دهی زخم‌های سطحی، مانند زخم‌های حاصل از سوختگی‌ها استفاده می‌شود، همچنین این نانو الیاف می‌تواند جایگزین مناسب برای پانسمان‌های معمولی ‌باشد. در این تحقیق، الکتروریسندگی کیتوسان و ایجاد نانو الیاف با خواص آنتی باکتریال مورد بررسی قرار گرفت. نانو الیاف با قطر میانگین به‌طور تقریبی nm150-50 و توزیع اندازه مناسب به‌وسیله الکتروریسی محلول پلیمری کیتوسان / پلی اتیلن اکسید (PEO) ساخته شدند. بررسی‌ها نشان دادند که محلول پلیمری کیتوسان / پلی اتیلن اکسید با نسبت 90 به 10 بهترین نسبت پلیمری برای تشکیل نانو الیاف است. در ادامه خواص آنتی باکتریال عسل آویشن تأیید و به‌عنوان افزودنی با درصدهای مختلف به محلول پلیمری کیتوسان/ پلی اتیلن اکسید اضافه شد. در بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی دیده شد که نانو الیاف کیتوسان / پلی اتیلن اکسید با درصدهای پایین عسل، همانند محلول کیتوسان / پلی اتیلن اکسید بدون افزودن عسل، نانو الیافی با اندازه میانگینnm 120-70 و توزیع اندازه مناسب تشکیل می‌دهد، هرچند با افزایش مقدار عسل به محلول پلیمری کیتوسان، گره‌ها افزایش یافته بودند، اما پاشش یکنواختی بر روی صفحه آلومینیومی بدون وجود قطرات دیده شد.

کلیدواژه‌ها