دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1391 (7) 
بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن

صفحه 49-55

غلامرضا اولاد؛ محمود تولایی؛ فیروز ابراهیمی؛ جعفر امانی؛ علی محمد لطیفی