کاهش سطح مقطع راداری از طریق بررسی نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای ساده شده

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، عملکرد و حساسیت نامریی‌ساز الکترومغناطیسی استوانه‌ای با درنظر گرفتن اثر انواع مختلف نامریی‌سازهای ساده شده، مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند که از نظر کاهش انعکاس و پراکندگی، عملکرد نامریی‌سازهای ساده شده مانند عملکرد نامریی‌ساز ایده‌آل نیست، ولی ضمن قابلیت تحقق عملی، استتار و کاهش سطح مقطع راداری قابل قبولی را ارائه می‌دهند. برای بررسی عملکرد ساختارهای اشاره شده، معادله موج درون نواحی مختلف استخراج شده و حل دقیق آن به‌صورت تحلیلی ارائه شده است. نتیجه‌های تحلیلی حاصل با نتیجه‌های شبیه‌سازی تمام موج مبتنی بر روش المان محدود با استفاده از بسته نرم‌افزاری COMSOL Multiphysics مقایسه و تأیید شده است. شبیه‌سازی برای محاسبه سطح مقطع راداری در محدوده فرکانسی MHz 10 تا GHz 3 انجام شده است. نتیجه‌های شبیه‌سازی، کاهش سطح مقطع راداری بیش از dB 18 برای نامریی‌ساز ساده شده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها