طراحی و شبیه‌سازی یک روش مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه سیار موردی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 امام حسین(ع)

چکیده

ماهیت شبکه سیار موردی، تغییرات ساختاری مداوم و عدم وابستگی گره‌ها به یک واحد مرکزی است. در این مقاله با استفاده از قوانین محاسبات پهنای باند مصرفی در قرارداد‌های چند پخشی سعی شده برای جلوگیری از کاهش تدریجی نرخ تحویل بسته‌ها، در زمانی که سرعت گره‌های شبکه در حال افزایش است، قرارداد سودمندی ارائه شود. قرارداد سودمند که با ایجاد تغییر در قرارداد مبنا تعبیه شده است، QB-ODMRP نام‌گذاری شده تا بتوان توانمندی‌های آن را از قرارداد مبنا ODMRP تشخیص داد. در این راستا شبیه‌سازی بر روی60 گره متحرک و غیر متحرک با نرم‌افزار گلوموسیم نسخه 03/2 انجام شده و در سناریو‌های متفاوت کیفیت سرویس در آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه‌های شبیه‌سازی نشان داد که روش پیشنهادی توانسته است 25 درصد نرخ تحویل بسته‌ها را بهبود بخشد و تأخیر انتها به انتها نسبت به قبل را در حدود 30 درصد کاهش دهد، که این فاکتورها همگی در بهبود کیفیت سرویس نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها