ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی یک بندر فرضی با ملاحظات پدافند غیرعامل

نویسندگان

مالک اشتر

چکیده

هدف از این مقاله، ارائه یک الگو برای طراحی و چیدمان داخلی بنادر از منظر پدافند غیرعامل است .بنابراین، ابتدا اجزاء داخلی بنادر مانند اسکله‌ها، انبارها، مراکز تجمع نیروی انسانی و تأسیسات حساس شناسایی می‌شود. سپس انواع تهدیدات مرتبط با حوادث بالقوه طبیعی، تروریستی و نظامی که بندر را تهدید می‌کند، مشخص و متناسب با آن تمهیدات لازم اتخاذ می‌شود. این تمهیدات در قالب طراحی سیستماتیک چیدمان پیاده می‌گردد. به این صورت که ابتدا با توجه به تمهیدات، اهمیت و میزان ارتباط اجزاء بندر نسبت به یکدیگر بیان می‌شود. در مرحله دوم به رابطه فعالیت‌ها پرداخته می‌شود. سپس فضای مورد نیاز و فضای در دسترس با توجه به محدودیت‌های عملی وتعدیلی مقایسه می‌شوند. در گام بعدی به نمودار فضا-رابطه ودیاگرام رابطه فعالیت‌ها پرداخته می‌شود. در قدم چهارم به طراحی چیدمان جایگزین با نتیجه‌گیری از دیاگرام رابطه فعالیت‌ها پرداخته شده و در پایان به ارزیابی چیدمان جدید پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها