مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در مقاله حاضر، دو نوع از دیوارهای حائل مرسوم در پروژه‌های عمرانی (دیوار حائل وزنی و خاک مسلح) در دو ارتفاع مختلف مدنظر قرار گرفته و میزان تغییر شکل و همچنین مدهای تغییر شکل دیوارها در اثر بارگذاری‌های مختلف انفجار به‌کمک تحلیل عددی توسط نرم‌افزار FLAC-2D مورد مقایسه قرار گرفته است. در تمامی تحلیل‌های انجام شده مشاهده گردید که دیوارهای خاک مسلح عملکرد به‌مراتب بهتری (تغییر شکل‌های کمتر) نسبت به دیوارهای وزنی نشان می‌دهند. به‌علاوه مدهای تغییر شکل دو نوع دیوار متفاوت از یکدیگر بوده به‌طوری‌که برای دیوارهای وزنی مد غالب تغییر شکل، مد واژگونی، و برای دیوارهای خاک مسلح، برحسب شرایط بارگذاری و ارتفاع دیوار، مدهای تغییر شکل از شکم دادگی دیوار تا واژگونی آن متغیر است. همچنین نتیجه‌گیری شد که پارامتر نسبت میرایی خاک و فاصله انفجار از دیوار به-شدت تغییر شکل دیوار در اثر انفجار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها