دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، بهمن 1398، صفحه 341-453 

مقاله پژوهشی

آنتن شکاف حلقوی تکه‌ای با قابلیت سوئیچ فرکانس برای مقابله با اختلال

صفحه 341-349

میثم بیات؛ محسن غلام رضایی؛ رضا هوشمند