دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تیر 1398، صفحه 123-210 
تأثیر سیستم هدایتگرهای نوترونی مستقیم و بیضوی با پوشش نیکل بر توزیع شدت نوترون

صفحه 157-157

کامران کشیری؛ روح‌اله رضوی نژاد؛ محسن شایسته؛ مهدی عشقی؛ اسماعیل طیب فرد


سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به‌عنوان حامل واکسن و دارو

صفحه 203-210

محمد رضا اکبری؛ مجتبی سعادتی؛ حسین هنری؛ جمیل زرگان