افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

استفاده از زیرساخت ترکیبی انرژی با توجه به پیدایش فنّاوری‌های جدید در دهه‌ اخیر توسعه فراوانی یافته است. لذا مدل‌سازی و بررسی تأمین انرژی برای مصرف‌کننده‌ها در سطح امنیت قابل‌قبول امری ضروری محسوب می‌شود. همچنین لازمه­ توسعه پایدار در تمامی جهت­ها، توسعه و حفظ منابع و زیرساخت­ها در برابر حوادث طبیعی و تهدیدات خارجی است. در این پروژه یک مرکز نظامی به‌صورت ریزشبکه در نظر گرفته‌ شده است و سعی شده تا از زیرساخت شبکه­های انرژی مختلف نظیر برق، گاز استفاده شود تا انرژی موردنیاز مجموعه در صورت وقوع حمله تأمین شود و همچنین امنیت زیرساخت انرژی افزایش یابد. در این مقاله از شاخص تاب­آوری در راستای اهداف پدافند غیرعامل استفاده‌ شده است تا از امنیت انرژی موردنیاز یک مرکز نظامی برآورد دقیقی صورت گیرد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، براثر وقوع حمله به باس­های حیاتی میزان انرژی تأمین نشده و هزینه کل به‌شدت افزایش می‌یابد. بدین‌صورت که در ریزشبکه پیشنهادی، هزینه کل تا 6% افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Li, Z.; Shahidehpour, M.; Aminifar, F.; Alabdulwahab, A.; Turki, A.Y. “Networked Microgrids for Enhancing the Power System Resilience”; Proc. IEEE. 2017, 105, 1289-1310.##
[2] Wang, Y.; Chen, C.; Wang, J.; Baldick, R. “Research on Resilience of Power Systems under Natural Disasters - A Review”; IEEE. Trans. Power Syst. 2016, 31, 1604-1613.##
[3] Ding, T.; Lin, Y.; Bie, Z.; Chen, C. “A Resilient Microgrid Formation Strategy for Load Restoration Considering Master-Slave Distributed Generators and Topology Reconfiguration”; Appl. Energy 2017, 199, 205-216.##
[4] Chen, C.; Wang, J.; Qiu, F.; Zhao, D. “Resilient Distribution System by Microgrids Formation after Natural Disasters”; IEEE. Trans. Smart Grid 2016, 7, 958-966.##
[5] Amirioun, M. H.; Aminifar, F.; Lesani, H. “Resilience-Oriented Proactive Management of Microgrids against Windstorms”; IEEE. Trans. Power Syst. 2018, 33, 4275-4284.##
[6] Wang, C.; Hou, Y.; Qiu, F.; Lei, S.; Liu, K. “Resilience Enhancement with Sequentially Proactive Operation Strategies”; IEEE. Trans. Power Syst. 2017, 32, 2847-2857.##
 [7] Xu, Y.; Liu, C. C.; Schneider, K. P.; Tuffner, F. K.; Ton, D. T. “Microgrids for Service Restoration to Critical Load in a Resilient Distribution System”; IEEE. Trans. Smart Grid 2018, 9, 426-437.##
[8]  Mancarella, P. “MES (Multi-Energy Systems): An Overview of Concepts and Evaluation Models”; Energy 2014, 65, 1-17.##
[9] Clegg, S.; Mancarella, P. “Integrated Electrical and Gas Network Flexibility Assessment in Low-Carbon Multi-Energy Systems”; IEEE. Trans. Sustain. Energy 2016, 7, 718-731.##
[10]Mashayekh, S.; Stadler, M.; Cardoso, G.; Heleno, M.; Madathil, S. C.; Nagarajan, H.; Bent, R.; Mueller-Stoffels, M.; Lu, X.; Wang, J. “Security-Constrained Design of Isolated Multi-Energy Microgrids”; IEEE. Trans. Power Syst. 2018, 33, 2452-2462.##
[11]Li, G.; Zhang, R.; Jiang, T.; Chen, H.; Bai, L.; Li, X. “Security-Constrained Bi-Level Economic Dispatch Model for Integrated Natural Gas and Electricity Systems Considering Wind Power and Power-To-Gas Process”; Appl. Energy 2017, 194, 696-704.##
[12]Shao, C.; Shahidehpour, M.; Wang, X.; Wang, X.; Wang, B. “Integrated Planning of Electricity and Natural Gas Transportation Systems for Enhancing the Power Grid Resilience”; IEEE. Trans. Power Syst. 2017, 32, 4418-4429.##
[13]Li, Z.; Xu, Y. “Optimal Coordinated Energy Dispatch of a Multi-Energy Microgrid in Grid-Connected and Islanded Modes”; Appl. Energy 2018, 210, 947-986.##
[14]Ghaffarpour, R.; Moradi, S.; Ranjbar, A. “Optimal Energy Design for Combined Use of Electricity and Gas Systems with Consideration of Reliability Index”; J. Eng. Energy Manag. 2017, 25, 2-19.##
[15]Jeddi, B.; Ghaffarpour, R.; Dashti, R. “Optimal Planning of Distributed Generation Sources in Power Distribution Networks, Taking into Account Passive Defense Considerations”; J. Passive Defence Sci. Technol. 2015, 12, 5-17.##
[16] Hussain, A., Bui, V.H. And Kim, H.M. “A Resilient and Privacy-Preserving Energy Management Strategy for Networked Microgrids”; IEEE. Trans. Smart Grid 2018, 9, 2127-2139.##
[17]Sayyadipour, S.; Ghaffarpour, R.; Ranjbar, A. “Investigating the Vulnerability of Electricity Networks: Approaches, Models and Methods of Solving”; J. Adv.  Defence Sci. Technol. 2018, 31, 11-28.##
[18]Panteli, M.; Mancarella, P. “Modeling and Evaluating the Resilience of Critical Electrical Power Infrastructure to Extreme Weather Events”; IEEE. Syst. J. 2015, 11, 1733-1742.##
[19]Alipour, M.; Ivatloo, M. B.; Zare, K. “Stochastic Scheduling of Renewable and CHP-Based Microgrids”; IEEE. Trans. Ind. Inform. 20115, 11, 1049-1058.##
[20]Ghaffarpour, R.; Pourmoosa, A. “Risk Assessment, Modeling, and Ranking for Power Network Facilities Regarding to Sabotage”; J. Passive Defence Sci. Tech. 2015, 6, 128-144.##
[21] Ghaffarpour, R.; Pourmoosa, A.; Ranjbar, A. “Provide an Indicator for Assessing Power Grid Security Using Fuzzy Set Theory”; J. Adv. Defence Sci. Technol. 2016, 26, 289-304.##