ارائه راهکاری برای تشخیص زودهنگام و خنثی سازی حملات تزریق کد و کتابخانه در بدافزارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

آهنگ رشد بدافزارها در سال­های اخیر به­صورت فزآینده­ای افزایش یافته است. همچنین رفتار بدافزارهای جدید در حال مبهم­تر شدن و پیچیده­تر شدن است. این مقاله ضمن تشریح روش­های موجود برای تشخیص بدافزار به­صورت خاص بر روی تشخیص زودهنگام حملات تزریق کد و کتابخانه متمرکز شده است. بدافزارهای نوین با تزریق کد بدخواه در فایل باینری و یا حافظه اجرایی برنامه­های مجاز سعی در مبهم­سازی و مخفی­سازی رفتار خود دارند. روش پیشنهادی این مقاله با داده­کاوی در حجم انبوه بدافزار، زنجیره فراخوانی­های رفتار مخرب تزریق کد/کتابخانه را به­وسیله نصب قلاب­های شنودگر در فضای هسته سیستم­عامل استخراج و بر اساس تابع رگرسیون خطی مدل­سازی  می­کند. روش پیشنهادی برای تشخیص زود هنگام حمله از یادگیری مبتنی بر قواعد انجمنی بر اساس الگوریتم Apriori استفاده می­کند و قادر است حملات را قبل از کامل شدن و از بین رفتن کنترل جریان اجرایی برنامه قربانی تشخیص دهد. همچنین روش پیشنهادی می­تواند از وقوع حمله با انسداد فراخوانی ایجاد نخ راه دور جلوگیری کند. در انتها این مقاله دقت روش پیشنهادی خود در تشخیص بدافزارهای کلاس تزریق­کننده را با مجموعه داده جمع­آوری­شده از مراجع معتبر ارزیابی و در شرایط یکسان با ابزارهای ضدبدافزار موجود مقایسه می­کند. نتایج ارزیابی نشان می­دهد که روش پیشنهادی می­تواند با دقت نزدیک به 94% حملات تزریق کد/کتابخانه را تشخیص دهد. همچنین ضریب موفقیت سامانه خود حفاظتی پیشنهادی در مواجهه با حملات تزریق کد/کتابخانه 88/88 سنجش شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Hootsuite & WAS Institute; https://wearesocial. com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 2018.##
[2]     Huang, T.; Zhao, Y. “Revolution of Securities Law in the Internet Age: A Review on Equity Crowd-Funding”; J. Comput. Law Secur. Rev. 2017, 33, 802-810.##
[3]     Garry, L. W. “Education and Prevention Relationships on Security Incidents for Home Computers”; J. Comput. Inform. Syst. 2015, 55, 29-37.##
[4]     Han, L.; Liu, S.; Han, S.; Jia, W.; Lei, J. “Owner Based Malware Discrimination”; J. Future Gener. Comput. Syst. 2018, 80, 496-504.##
[5]     Vidal, J. M.; Sandoval Orozco, A. L.; García Villalba, L. J. “Alert Correlation Framework for Malware Detection By Anomaly-Based Packet Payload Analysis”; J. Netw. Comput. Appl. 2017, 97, 11-22.##
[6]     McAfee Report “Infographic: The State of Malware”; http://www.mcafee.com/in/security-awareness/articles/ state-of-malware-2013.aspx, Accessed 2014.##
[7]     AV-Test Security Institute “Malware Statics and Trends Report”; https://www.av-test.org/en/statistics/malware, 2016-2018.##
[8]     Nayeem, Kh.; Johari, A.; Adnan, Sh. “Defending Malicious Script Attacks Using Machine Learning Classifiers”; Wirel. Commun. Mob. Com. 2017.##
[9]     Kaspersky Report; https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/2016_kaspersky-lab-number-of-the-year-2016-323000 -pieces-of-malware-detected-daily, 2017.##
[10]  Yan, J.; Qi, Y.; Rao, Q. “Detecting Malware with an Ensemble Method Based on Deep Neural Network”; Secur. Commun. Netw. 2018 (doi:10.1155/2018/7247095).##
[11]  Seo, S. H.; Gupta, A.; Mohamed Sallam, A.; Bertino, E.; Yim, K. “Detecting Mobile Malware Threats to Homeland Security through Static Analysis”; J. Netw. Comput. Appl. 2014, 38, 43-53.##
[12]  Arshad, S.; Shah, M. A.; Wahid, A.; Mehmood, A.; Song, H.; Yu, H. “SAMADroid: A Novel 3-Level Hybrid Malware Detection Model for Android Operating System”; IEEE Access 2018, 6, 4321-4339.##
[13]  Du, Y.; Wang, J.; Li, Q. “An Android Malware Detection Approach Using Community Structures of Weighted Function Call Graphs”; IEEE Access 2017, 5, 17478-17486.##
[14]  Rudd, E. M.; Rozsa, A.; Günther, M.; Boult, T. E. “A Survey of Stealth Malware Attacks, Mitigation Measures, and Steps toward Autonomous Open World Solutions”; IEEE Commun. Surv. Tutor. 2017, 19, 1145-1172.##
[15]  Gandotra, E.; Bansal, D.; Sofat, S. “Malware Analysis and Classification: A Survey”; J. Inf. Secur. 2014, 5, 56-64.##
[16]  Javaheri, D. “A Solution for Recognition and Confronting of Obfuscation and Stealth Techniques of Behavior in Spywares”; Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, 2018 (In Persian).##
[17]  Javaheri, D. “Detection and Behavioral Analysis of Modern Malwares”; Olom Rayaneh Publications, Iran, 2017 (In Persian).##
[18]  OWASP Security Institute; https://www.owasp.org/ index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project, 2018.##
[19]  Javaheri D.; Parsa S. “Protection of Operation System against Spywares and Their Diversion”; J. Adv. Defence Sci. & Technol. 2014, 5, 171-181.##
[20]  Alam, Sh.; Horspool, R. N.; Traore, I.; Sogukpinar, I. “A Framework for Metamorphic Malware Analysis and Real-Time Detection”; Comput. Secur. 2015, 48, 212-233.##
[21]  Wang, P.; Wang, Y. “Malware Behavioral Detection and Vaccine Development by Using a Support Vector Model Classifier”; J. Comput. Syst. Sci. 2015, 81, 1012-1026.##
[22]  Javaheri, D.; Parsa, S. “A Malware Detection Method Based on Static Analysis of a Portable Executable Structure”; J. Adv. Defence Sci. & Technol.  2014, 5, 187-201.##
 [23]  Liu, L.; Wang, B. Sh.; Yu, B.; Zhong, Q. X. “Automatic Malware Classification and New Malware Detection Using Machine Learning”; Front. Inf. Technol. Electron. Eng. 2017, 18, 1336–1347.##
[24]  Mohaisen, A.; Alrawi, O.; Mohaisen, M. “AMAL: High-Fidelity, Behavior-Based Automated Malware Analysis and Classification”; Comput. Secur. 2015, 52, 251–266.##
[25]  Hansen, S.; Larson, M. L.; Stevanovic, M.; Pedersen, J. M. “An Approach for Detection and Family Classification of Malware Based on Behavioral Analysis”; Int. Conf. on Computing, Networking and Communications, 2016.##
[26]  Imran, M.; Afzal, M. T.; Qadir, M. A.; Xiao, Zh.; Li, K. “Malware Classification using Dynamic Features and Hidden Markov Model”; J. Intell. Fuzzy Syst. 2016, 31, 837.##
[27]  Das, S.; Liu, Y.; Zhangy, W.; Chandramohan, M. “Semantics-based Online Malware Detection: Towards Efficient Real-time Protection against Malware”; IEEE Trans. Inf. Forensic Secur. 2016, 11, 289-302.##
[28]  Javaheri, D.; Hosseinzadeh, M. “A Framework for Recognition and Confronting of Obfuscated Malwares Based on Memory Dumping and Filter Drivers”; Wirel. Pers. Commun. 2018, 98, 119-137.##
[29]  Gouran Orimi, A. “Provide an Optimal and Transparent Framework for Automatic Analysis of Malware”; M.Sc. Thesis, Iran University of Science and Technology, Tehran, 2014 (In Persian).##
[30]  Mohammadzadeh Lajevardi, A. “Design and Implementation of a Behavior-Based Method for Malware Detection”; M.Sc. Thesis, Iran University of Science and Technology, Tehran, 2013 (In Persian).##
[31]  Adminus Malware Database; http://www.adminus.net, 2017-2018.##
[32]  Virus Share Malware Database; http://www.virusshare .com, 2016- 2017.##
[33]  Virus Sign Malware Data Base; http://www.virussign .com, 2013-2016.##
[34]  Zaki, M. J.; Wagner M. J. “Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms”; Cambridge University Press, 2014, 243-339.##
[35]  Conway, D.; Myles, W. J. “Machine Learning for Hackers”; O`Reilly, 2012.##
[36]  Salmani Balu, A. “Design and Implementing a Solution for Detection and Disinfection of Injected Code”; M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Shabestar Branch, East Azerbaijan, Iran, 2014 (In Persian).##
[37]  NTCORE Injector Stub; http://www.ntcore.com/files/ inject2exe.htm, 2018.##