دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، اردیبهشت 1393 (15) 
یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی

صفحه 9-17

مسعود مصدق خواه؛ بهروز فرهاد زارع؛ هاتف فتوحی؛ محمد باقر مختاری


نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ

صفحه 31-41

محمد حسن بازیار؛ حسین صالح زاده؛ محمد کاظمی ورنامخواستی؛ مسعود رابطی مقدم