دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مهر 1393 (17)