روشی جدید برای بهبود کلاس‌بندی اهداف هوایی راداری توسط کرنل‌های مختلف ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان

کلاس بندی

چکیده

امروزه مبحث کلاس‌بندی اهداف هوایی اهمیت روزافزونی یافته است و روش‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار می-گیرد. ماشین بردار پشتیبان از جمله جدیدترین روش‌های مورد استفاده در این حوزه می‌باشد. در این مقاله برای کلاس‌بندی سه هدف جنگنده، هواپیمای مسافربری و هلی‌کوپتر از سه روش کلاس‌بندی چند کلاسه ماشین بردار پشتیبان شامل روش یکی در برابر یکی، یکی در برابر همه و گراف غیرچرخشی جهت‌دار پیشنهاد شده است و به دلیل اینکه کلاس‌ها به طور خطی به خوبی قابل تفکیک نبودند، از ایده توابع کرنل مثل چند جمله‌ای، خطی، مرتبه دوم و تابع پایه شعاعی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی سه روش مذکور، روش گراف
غیرچرخشی جهت‌دار با توابع کرنل مختلف دارای بهترین عملکرد است. همچنین روش یکی در برابر همه با کرنل RBF و مجذوری بهتر از روش یکی در برابر یکی با توابع کرنل مختلف عمل می‌کند. در این مقاله سرعت اجرای سه روش نیز مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سه روش دارای سرعت اجرای یکسانی می‌باشند. بنابراین به منظور کلاس‌بندی اهداف فوق، روش گراف غیرچرخشی جهت‌دار که دارای دقت بهتری می‌باشد، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها