پایش اورانیوم (VI) در نمونه‌های آبی پس از پیش تغلیظ با سیلیکای نانومتخلخل اصلاح شده و واکنش رنگی با Br-PADAP

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی چشمی مقادیر بسیار کم اورانیوم (VI) در نمونه‌های آبی معرفی شده است. این روش شامل دو مرحله پیش تغلیظ اورانیوم با استفاده از یک سیلیکای نانومتخلخل اصلاح شده با گروه آمین و سپس شناسایی آن به وسیله کمپلکس رنگی حاصل از واکنش معرف رنگزای 2- (5- برمو 2-پیریدیل آزو)- 5-دی اتیل آمینوفنول (Br-PADAP) است. عوامل مؤثر بر پیش تغلیظ و تشکیل کمپلکس رنگی اورانیوم (VI) بررسی و بهینه شدند. اثر برخی یون‌های فلزی مزاحم مانند یون‌های مس (II)، آهن (II)، روی (II)، نیکل (II)، سرب (II)، توریوم (IV) و کادمیوم (II) با غلظت ppm50 نشان داد در این غلظت هیچ کدام از یون‌ها (به جز یون مس) مزاحمتی برای انجام روش ندارند. حد تشخیص این روش در حدود ppm02/0 به دست آمد. این غلظت برای توسعه یک روش آشکارسازی چشمی به صورت کیت آشکارساز میدانی بسیار مطلوب است. با این روش آشکارسازی مقادیر بسیار کم اورانیوم (VI) در نمونه‌های آب شهر، آب دریا و آب چاه با موفقیت انجام شد.

کلیدواژه‌ها