نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ

نویسندگان

بررسی اثر انفجار بر سازهای زیر زمینی

چکیده

در مقاله حاضر، پس از توضیح اصول و قواعد مدل‌سازی فیزیکی با دستگاه سانتریفیوژ در ژئوتکنیک، کاربرد این اصول در مدل‌سازی انفجار شرح داده شده است. در ادامه نحوه انجام آزمایش انفجار و تجهیزات مورد نیاز آزمایش تشریح شده است. در انتها نتایج بارگذاری انفجار در یک دستگاه سانتریفیوژ به صورت تاریخچه زمانی شتاب، فشار و کرنش برای دو نقطه مختلف از سازه زیرزمینی که در عمق 6/5 متری سطح زمین قرار گرفته، ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده از این آزمایش انطباق خوبی با روابط موجود در آیین نامه‌ها و تحقیقات گذشته دارد. از نتایج این مطالعه می‎توان برای درک بهتر اثر بارگذاری انفجار بر سازه‌های زیرزمینی و در صورت لزوم صحت سنجی نرم‌افزارهای عددی جهت مطالعات وسیع‌تر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها