دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، اسفند 1393 (18) 
رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی

صفحه 296-287

بهروز خادم؛ مهدی پازوکی؛ بهزاد علیزاده