توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک

نویسندگان

سیستم اطلاعات مکانی- عامل های مکانی- سنجش از دور

چکیده

زیر ساخت‌های حیاتی هر کشوری از جمله زیر ساخت حمل و نقل، نقش اساسی را در هنگام وقوع بحران ایفا می‌کند. ولی این زیرساخت‌ها همواره از سوی حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و غیره و همچنین حوادث غیرطبیعی از جمله جنگ، حوادث تروریستی و غیره مورد تهدید هستند. بنابراین شناسایی، حفظ، استحکام بخشی و توسعه این زیرساخت‌ها امری مهم برای مقابله با بحران می‌باشد. در این تحقیق یک ابزار حامی
تصمیم‌گیری مکانی با عنوان ISRT طراحی و توسعه داده شد. با استفاده از این ابزار راه‌های منطقه مورد مطالعه براساس چهار معیار ظرفیت عبوری راه، دسترسی به مکان‌های نظامی، میزان آسیب‌پذیری راه و همچنین اهمیت راه در شبکه هندسی راه‌ها، مورد سنجش قرار می-گیرند. سپس با ارائه یک مفهوم کلی با عنوان راه‌های استراتژیک راه‌های مورد مطالعه رتبه‌بندی می‌شوند. این ابزار قادر خواهد بود تا در تعامل با تصمیم‌گیر، اولویت‌های او را اخذ نموده و اولویت‌های او را دررتبه‌بندی راه‌ها تأثیر داده و نتایج حاصل را به صورت نقشه نمایش دهد. نتایج حاصل از ابزار نشان می‌دهد که 8 درصد از مجموع راه‌های مورد مطالعه استراتژیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها