کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال

نویسندگان

سازه

چکیده

بارهای ناشی از انفجار می‌توانند سبب ایجاد آسیب‌های شدید در ساختمان‌ها شوند. با توجه به اینکه طراحی سازه‌ها در برابر انفجارهای بزرگ غیر اقتصادی و غیرعملی است، طراحان با روش‌هایی می‌کوشند خسارت‌های ناشی از انفجارها را کاهش دهند. در مقایسه با سایر تهدیدها همچون زلزله و باد، انفجار دارای تفاوت‌هایی مانند بزرگی شدت فشار وارده بر ساختمان، آسیب وجوه مختلف ساختمان با توجه به موقعیت منبع انفجار و زمان بسیار کوتاه رویداد می‌باشد. در مقاله حاضر روشی نوین برای پایش فعال نوسان‌های سازه‌ها در اثر بارهای انفجاری ارائه می‌شود. رابطه‌سازی این فرایند بر پایه اصول دینامیک سازه‌ها بوده و در آن، نوسان‌های سازه با چندین عملگر و حسگر پایش می‌شود. در اینجا نیز، نیروی هر عملگر به صورت نیروی معادل میرایی لزج پنداشته می‌شود. با این روش، نیروهای عملگر در یک فرایند ریاضی ساده به دست می‌آیند. کارایی روش پیشنهادی با بررسی تغییرات تغییر مکان، بیشینه انرژی جنبشی سازه و مجموع مقادیر تغییر مکان‌های نسبی طبقات در حالت‌های مختلف پایش فعال سازه پنج درجه آزادی تحت بار انفجاری بررسی می‌شود. نتایج عددی نشان می‌دهند که شیوه پایش فعال پیشنهادی عملکرد مناسبی در کاهش نوسان‌های سازه در اثر بارهای انفجاری دارد.

کلیدواژه‌ها