تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی

نویسندگان

دانشگاه آزاد شوشتر

چکیده

  میزان احتمال حمله نظامی به یک پروژه عمرانی، یکی از فاکتورهای مهم در تعیین میزان ضرورت و اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل در آن پروژه است. بنابراین تعیین این که از بین دو یا چند پروژه عمرانی، کدام یک احتمال بیشتری دارد تا مورد حمله نظامی قرار بگیرد، در تحلیل ریسک در مطالعات پدافند غیرعامل بسیار حائز اهمیت است. این احتمال را می‌توان با پارامتری که تحت عنوان " احتمال وقوع ( O ) " که در روش‌های مختلف تحلیل ریسک شناخته می‌شود، معادل کرد. این پارامتر، به طور معمول با تعریف شاخصه‌ها و معیارهایی قابل پیش­بینی و تعیین وزن این معیارها در پروژه، به صورت کمی یا کیفی قابل محاسبه است، اما صرف نظر از اینکه برای تعیین احتمال وقوع، از کدام روش ارزیابی استفاده شده و این ارزیابی بر مبنای چه تعداد شاخصه و معیارهای انجام شده باشد، همواره تعدادی از شاخص‌ها و معیارها در تعیین احتمال وقوع یا احتمال مورد حمله نظامی قرار گرفتن، به صورت موارد پیش­بینی نشده باقی می‌ماند. این مقاله، یک روش جدید، مبتنی بر منطق فازی را پیشنهاد می‌دهد، که به طور مستقیم با میزان شناخت از دشمن ( X ) رابطه داشته و به کمک آن می‌توان افزایش احتمال وقوع، ناشی از معیارهای غیرقابل پیش­بینی ( ) را در پروژه­های مختلف محاسبه کرد . با افزودن آن به مقدار احتمال وقوع بر اساس معیارهای قابل پیش­بینی ( O )، مقدار احتمال وقوع تصحیح شده ( ) را در بازه­ای که معیارهای غیرقابل پیش­بینی در آن حائز اهمیت است (بازه­ای احتمال­های خیلی کم)، محاسبه کرد.

کلیدواژه‌ها