طراحی یک رگولاتور خطی تمام‌مجتمع با روش FCOC جهت کاربردهای توان پایین نظامی و پزشکی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

رگولاتورهای خطی کم‌توان در کاربردهای پزشکی، نظامی و مخابراتی، مانند استفاده در گلوله‌های توپ دارای تغذیه داخلی، شبکه مین‌های دریایی، سیستم‌های کم‌مصرف مدارات ماهواره و سیستم‌های قابل کاشت در بدن موجودات اهمیت فراوانی دارند. در این مقاله، یک رگولاتور خطی تمام‌مجتمع با تکنیک FCOC ارائه شده است. این رگولاتور را با سه بلوک A، Bو Cو با پنج بلوک A، B، C،D و E در فناوری mµ13/0 طراحی و نتیجه‌های آن را توسط نرم‌افزار HSPICE شبیه‌سازی شده است. دامنه نوسانات ولتاژ خروجی به ازاء بیشینه جریان خروجی µA20 و فرکانس جریان خروجی Hz2 در مدار سه بلوکه برابر mV5/3 و در مدار پنج بلوکه برابر mV1 است. این رگولاتور عملکرد مناسبی در فرکانس‌های بالا دارد، به‌گونه‌ای که دامنه نوسانات خروجی به ازاء فرکانس‌های جریان خروجی Hz1 تا MHz100 در مدار سه بلوکه کمتر از mV14 و در مدار پنج بلوکه کمتر از mV2/3 است.

کلیدواژه‌ها