مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب

نویسنده

گروه مهندسی عمران

چکیده

در این مقاله به‌نحوه پیش‌بینی پاسخ حداکثر یک سازه در معرض بارهای ضربه‌ای، با استفاده از روابط ساده تحلیلی که برای سیستم‌های یک درجه آزادی خطی ارائه شده‌اند، پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق مدت تداوم پالس انفجار زیر آب در مقایسه با دوره طبیعی سازه‌ بسیار کوتاه است، می‌توان آن را یک بار ضربه‌ای محسوب کرد و پاسخ حداکثر سازه در برابر این بار را بدون انجام مستقیم آنالیز دینامیکی برآورد کرد. با مدل‌سازی دیواره بتنی یک مخزن استوانه‌ای محتوی آب که به‌عنوان محفظه تست انفجار از آن استفاده خواهد شد، در نرم‌افزار SAP2000 و بارگذاری انفجاری آن به دو روش استاتیکی و دینامیکی و انجام آنالیزهای مربوطه، نتیجه‌های به‌دست آمده از هر دو روش یک درجه آزادی و چند درجه آزادی (اجزای محدود) با یکدیگر مقایسه شده و بدین ترتیب دقت روابط تحلیلی مبتنی بر روش یک درجه آزادی در برآورد پاسخ حداکثر دینامیکی سازه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین مشخص شد با توجه به اینکه در شرایط سازه‌ای و بارگذاری مورد بحث در این تحقیق، پاسخ سازه به‌طور عمده تابعی از ایمپالس (سطح زیر منحنی فشار-زمان) بار انفجاری است، استفاده از توابع بارگذاری انفجاری که مقدار ایمپالس را دقیق‌تر ارزیابی می‌کنند، مانند پالس مثلثی خطی حاصل از نتیجه آزمایش‌های انفجار، به نتیجه‌های دقیق‌تری برای پاسخ سازه منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها