تهیه کامپوزیت نانو ذرات منگنز دی اکسید/ زئولیت AgYو بررسی واکنش آن با 2-کلرو اتیل فنیل سولفید و دی متیل متیل فسفونات

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله، زئولیت NaYبه روش سل-ژل و بدون حضور الگوهای آلی و افزودنی‌ها سنتز شد. سپس با استفاده از روش تبادل یونی به زئولیتAgY تبدیل شد. در مرحله بعدی، نانوذرات منگنز دی اکسید در منافذ زئولیت AgY به‌ روش فضای محدود(CS) سنتز شدند. کامپوزیت nano-MnO2/Zeolite AgY به روش‌های SEM، XRD، IR و AAS مورد شناسایی قرار گرفت. رفع و دفع آلودگی 2-کلرو اتیل فنیل سولفید (شبه عامل خردلی) و دی‌متیل متیل‌فسفونات به ‌وسیله کامپوزیت nano-MnO2/Zeolite AgY بررسی شده است. نتیجه‌های آنالیز با GC نشان می‌دهد که این کامپوزیت قادر است پس از 24 ساعت، 86 درصد 2-کلرو اتیل فنیل سولفید را جذب و به محصولات شیمیایی با سمیت کمتر تبدیل کند. سپس، عمده‌ترین محصول تخریب آن یعنی فنیل وینیل سولفید (PVS) توسط دستگاه GC-MS شناسایی شد. از طرف دیگر، آنالیز 31PNMR نشان داد که این کامپوزیت قادر است DMMP را در مدت زمان 30 ساعت، به میزان 87 درصد جذب کند.

کلیدواژه‌ها