دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1390 (6) 
9. بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3

صفحه 325-332

فیروز ابراهیمی؛ مصطفی بخشی؛ حسین هنری؛ عباس حاجی زاده؛ محمدعلی عارف پور ترابی