بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)- دانشکده و پزوهشکده علوم پایه- مرکز تحقیقات زیست شناسی

چکیده

خانواده EGF شامل 13 عضو می باشد و فاکتور رشد اپیدرم انسانی یکی از اعضای این خانواده شناخته شده که در ترمیم زخم های اپیدرم پوستی ایفای نقش می کند. این فاکتور، یک پلی پپتید اساسی برای ترمیم زخم و آغاز تقسیم میتوزی است. در این مطالعه، ژن فاکتور رشد اپیدرم انسانی از بانک ژنی استخراج و پس از بهینه سازی کدون‌های آن براساس ترجیح کدونی باکتریE. coli در وکتور pET21a(+) سنتز گردید. وکتور حامل ژن مذکور به باکتری E. coli بعنوان میزبان بیانی انتقال یافت و پس از بیان، فرآیند تخلیص پروتئین با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی انجام شد. نتیجه سنجش فعالیت زیستی در سه دُز مختلف نشان داد که این پلی پپتید نوترکیب بر تکثیر سلولی در دودمان سلولی NIH-3T3 تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها