تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

نانوذرات اکسید منیزیم با روش آئروژل سنتز شدند. اندازه و شکل نانوذرات با استفاده از دستگاه‌های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین گردید. این نانوذرات با محلول پلی‌استایرن در حلال تتراهیدروفوران : دی‌متیل‌فرمامید (3 : 2) مخلوط شده و پس از بررسی پارامترهای الکتروریسی، برای تهیه الیاف نانوکامپوزیتی الکتروریسی شدند. مورفولوژی الیاف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. رفع‌آلودگی از شبه‌عامل خردل (2-کلرو اتیل اتیل سولفاید) در حضور این الیاف انجام شد. جذب CEES-2 با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد مطالعه قرار گرفت. هم‌چنین میزان جذب بر روی نانوالیاف بدون نانوذره اضافه شده و بر روی نانوذرات مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل با هم مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها