طراحی و ارائه الگوی مکانیابی نیروگاه برقآبی با رویکرد پدافند غیرعامل در GIS با بهره گیری از TOPSIS : مطالعه موردی استان اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

2 گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بطورکلی تعیین اولویت‌های برتر در هنگام تصمیم‌گیری‌های مختلف،‌ همواره از مهمترین دغدغه‌های متخصصین بوده است. امروزه انرژی الکتریکی به عنوان اساسی‌ترین نیاز توسعه‌یافتگی کشورها مطرح شده است. با توجه به موضوعات زیست محیطی، اخیرا منابع تولید انرژی پاک در اولویت قرار گرفته و در حال توسعه می باشد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و دارای منابع سرشار طبیعی به انرژی برق به عنوان یک زیرساخت حیاتی جهت تامین نیاز داخلی و حتی صادرات به کشورهای همسایه می‌نگرد. نیروگاه‌های برقآبی به عنوان یک منبع پاک انرژی الکتریکی می‌توانند نقشی برجسته در تولید برق موردنیاز کشور ایفا کنند. اما با توجه به پیچیدگی‌های موجود در ارتباط با انتخاب محلی مناسب برای احداث این سازه ها، بایستی عوامل گوناگون مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر با توجه به دیپلماسی موثر بین المللی ایران، همواره تهدیداتی از طرف دشمنان به سمت ایران مطرح بوده است. این موضوع لزوم بکارگیری عامل نوین پدافند غیرعامل در مکانیابی تاسیساتی حیاتی مانند نیروگاههای برقآبی را به خوبی نمایان ساخته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل چندمعیاره TOPSIS در بستر سیستم نرم افزاری GIS به بررسی و مدلسازی عوامل موثر در مکانیابی یک نیروگاه برقآبی با مطالعه موردی استان اصفهان پرداخته شده است. بهمین منظور ابتدا به شناسایی عوامل تاثیرگذار در روند مذکور پرداخت شد و مدل مفهومی مکانیابی طراحی گردید. سپس بر مبنای این مدل به تهیه داده ها و لایه های اطلاعاتی GIS-مبنا پرداخته شد. نقشه های خروجی حاکی از این بود که بر اساس مدل TOPSIS ، مناطق شمال-شرقی استان اصفهان برای احداث نیروگاههای برقآبی جدید از شرایط بهتری برخوردارند. با ورود فاکتورهای پدافند غیرعامل به مدل نیز این موضوع تایید شد اما وسعت مناطق مناسب 27.3 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها