روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله روشی کارآمد، جهت ارزیابی استتار در تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده است. روش پیشنهادی از دو بخش اصلی مبتنی بر روش تناظریابی الگو و الگوریتم استخراج عارضه‌ی UR-SIFT (Uniform Robust Scale Invariant Feature Transform) تشکیل شده است. در بخش اول میزان تمایز عارضه‌ی هدف و پس زمینه با استفاده از روش تناظریابی الگو برآورد شده و با بهره‌گیری از یک تابع گوسی به صورت وزن‌دار، یک معیار کمی جهت توصیف میزان استتار عارضه‌ی هدف محاسبه‌ می‌شود. در بخش دوم احتمال شناسیایی عارضه‌ی هدف با استفاده از الگوریتم کارآمد UR-SIFT که جهت استخراج عوارض پایدار و متمایز در تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده است، بررسی می‌شود. در صورتی که عارضه‌ی هدف با استفاده از الگوریتم UR-SIFT استخراج نشود، می‌توان نتیجه گرفت که به خوبی در میان پس زمینه‌ی خود استتار شده است. جهت ارزیابی روش پیشنهادی، چهار تصویر ماهواره‌ای از چهار هدف مشخص انتخاب شده و در چهار حالت استتاری مختلف شبیه سازی شدند. نتایج آزمایشات بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در ارزیابی استتار تصاویر در حالت‌های مختلف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها