تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 مرکز تحقیقات الکترونیک و ارتباطات صدر

چکیده

با توجه به اهمیت داشتن یک ارتباط صوتی یا دیتای امن در ارتباطات HF نظامی، نیاز است یک مودم HF با قابلیت رمزنگاری طراحی شود. با توجه به اینکه اثرات چندمسیرگی و داپلر در HF بسیار مخرب می باشد، بدین منظور جهت دریافت صحیح اطلاعات توسط گیرنده، طراحی و ساخت یک مودم قوی از نیاز های اساسی یگان های نظامی می باشد. پس برای کانال HF باید مودمی ساخته شود که بتواند تغییرات کانال را جبران نماید. لذا بخش تخمین کانال HF از مهمترین قسمت های مودم است. در این مقاله روش بهینه ای برای تخمین کانال مودم مبتنی بر OFDM پیشنهاد شده است. روش تخمین کانال وینر در OFDM مبتنی بر داده راهنما، روشی قوی است که می تواند با کمترین چگالی داده راهنما کانال را به خوبی تخمین بزند. نتایج نشان می دهد که می توان با کاهش چگالی داده راهنما نرخ ارسال داده را افزایش داد که این امر اجازه می دهد از یک کدینک کانال قوی تر استفاده شود و در نتیجه نرخ خطا کاهش یابد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی در این مقاله از لحاظ نرخ خطا استانداردهای نظامی آمریکا را برآورده می کند.

کلیدواژه‌ها