جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله راهکاری ارایه می‌کنیم که در یک روش الکترومغناطیسی اندازه‌گیری غیرتهاجمی گلوکز خون اثر تغییرات حجم خون بر اندازه‌گیری را جبران‌سازی کنیم. این روش اندازه‌گیری از یک ترانسفورمر به عنوان حسگر الکترومغناطیسی استفاده می‌کند که خون در هسته آن قرار می‌گیرد. تغییر غلظت گلوکز خون موجب تغییر در مؤلفه‌های دی‌الکتریک خون (هسته) شده و امپدانس مدار اندازه‌گیری را تغییر می‌دهد. مؤلفه T/R، نسبت سیگنال خروجی سیم‌لوله ثانویه به سیگنال مرجع وارد شده به سیم‌لوله اولیه، به عنوان معیاری از تغییر امپدانس مدار استفاده می‌شود. ایده‌آل این است که کمیت T/R تنها تابعی از غلظت گلوکز باشد ولیکن عوامل دیگری از قبیل تغییر حجم خون مورد آزمایش، بر امپدانس هسته و در نتیجه در نسبت T/R موثرند. در این مقاله نشان می‌دهیم که اثر تغییر حجم بر T/R به مراتب بیشتر از اثر غلظت گلوکز است. پس از طرح روش جبران‌سازی اثر تغییر حجم نشان خواهیم داد که اعمال این روش بر نتایج آزمایش همبستگی خوبی را بین نسبت T/R و غلظت گلوکز به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها