دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1389 (2) 
3. خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند

صفحه 25-32

مهدی علائیان؛ علیرضا رحیمی‌پور؛ سیدمجتبی دهنوی