تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی

نویسندگان

دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، گروه ریاضی و رمز

چکیده

طرح‌های تسهیم محرمانه در مدیریت کلید رمزنگاری و سیستم‌های امن چندگانه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. طرح‌های تسهیم روش‌هایی هستند که در آنها یک کلید محرمانه به عنوان راز بین شرکاء طوری تسهیم می‌گردد که فقط زیرمجموعه‌های مجاز قادر به بازسازی کلید محرمانه بوده و افراد غیرمجاز قادر به بازسازی راز نیستند. مجموعه همه زیرمجموعه‌های مجاز را ساختار دسترسی طرح گوییم. ساختارهای گوناگونی از طرح‌های تسهیم محرمانه وجود دارند که یکی ازآن‌ها بر مبنای تئوری کدینگ است. در اصل هر کد خطی می‌تواند به عنوان ساختار یک طرح تسهیم محرمانه مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مسائل مهم در طرح‌های تسهیم محرمانه، تشخیص و تصحیح متقلب می‌باشد. در این مقاله با ارائه دو فرضیه جدید چگونگی تشخیص و تصحیح متقلبین را مورد بررسی قرار داده و به نتایج مطلوبی دست یافتیم.

کلیدواژه‌ها