تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن

نویسندگان

پردیس فنی، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

چکیده

امروزه پیشرفت‌های نوین در فن‌آوری سنجش از دور فراطیفی، منبع اطلاعات بسیار مناسبی را برای مقاصد شناسایی فراهم نموده است. این ویژگی به‌دلیل توان تفکیک مکانی و طیفی بالای سنجنده‌های تصویربرداری فراطیفی هوابرد و استفاده از امضای طیفی پدیده‎ها و عوارض در شناسایی اهداف نظامی است. در این مقاله توانایی تصویربرداری فراطیفی در شناسایی اهداف با ارایه‌ دو کاربرد مهم پردازش و تجزیه‎ تحلیل شامل تشخیص اهداف و آشکارسازی ناهنجاری‌ها مورد بررسی و در یک مطالعه موردی بر روی تصویر فراطیفی HyMap این توانمندی در عمل با پیاده‎سازی الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه، دو معیار برای ارزیابی و واپایش (کنترل) روش‌های استتار و فریب فراطیفی ارایه شده، سپس با فرض در نظر گرفتن اقدامات غیر مستقیم پدافند غیرعامل، ملاحظات و اقدامات پیشگیرانه‎ اساسی در خصوص اقدامات آفا (استتار، فریب و اختفا)، در مقابله با تهدیدات مربوط به تصویربرداری فراطیفی ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها