ارائه الگوریتمی هوشمند برای بخش پردازش در سیستم های شنود راداری

نویسندگان

دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و اتباطات

چکیده

در این مقاله الگوریتمی هوشمند برای خوشه‌بندی، تشخیص مدولاسیون بین پالسی و جداسازی و شناسایی رشته پالس‌های متداخل رادارها ارائه می‌گردد. در الگوریتم پیشنهادی برای خوشه‌بندی پالس‌های متداخل دریافتی از شبکه عصبی خودسازمانده SOFM (بدلیل دقت بالای آن در مقایسه با شبکه‌های عصبی دیگر مانند شبکه عصبی CLNN و شبکه عصبی Fuzzy ART) و تشخیص نوع مدولاسیون بین پالسی از روش ضرب ماتریسی و برای شناسایی نوع رادار از شبکه عصبی RBF استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی، نشان می‌دهد که با حضور 5٪ نویز و 5٪ پالس گمشده، بخش خوشه‌بندی الگویتم پیشنهادی دقتی معادل 8/91%، بخش تشخیص نوع مدولاسیون بین‌پالسی، دقتی معادل 98% و بخش شناسایی دقتی معادل 2/99% دارد و در مجموع برآیند دقت الگوریتم پیشنهادی معادل 244/89% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها