دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1389 (2) 
خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند

صفحه 25-32

مهدی علائیان؛ علیرضا رحیمی‌پور؛ سیدمجتبی دهنوی