طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس

نویسندگان

پژوهشکده مخابرات و الکترونیک فجر

چکیده

در این مقاله، استفاده از بانک فیلتر منطبق موازی بر مبنای کدهای باینری فازی برای غلبه بر شیفت فازی در رادارهای ثابتی که از تکنیک فشرده‌سازی پالس بهره می‌برند پیشنهاد شده است. تلفات عدم تطبیق ناشی از شیفت داپلر هدف با استفاده از فیلترهای موازی زوج یا فرد کاهش می‌یابد. با افزایش تعداد فیلترها در بازه سرعت هدف و نزدیک شدن فرکانس‌های مرکزی فیلترها به یکدیگر، همپوشانی فیلترها افزایش یافته و در نتیجه، تلف در خروجی کاهش می‌یابد. تضعیف در خروجی فیلتر منطبق گیرنده به‌خاطر سرعت اهداف هوایی، با استفاده از نرم‌افزار MATLAB تحلیل شده و راه‌حلی برای محاسبه حداقل تعداد فیلتر مورد نیاز که حداقل تلفات SNR را تأمین کند، پیشنهاد شده است. در انتها دو روش برای پیاده‌سازی فیلترهای موازی با FPGA در گیرنده راداری اهداف هوایی ارائه شده است که با هم مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها