ساخت شبیه‌ساز پتانسیل عمل سلول عصبی

نویسنده

دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده

چکیده در این مقاله سازوکار تولید پتانسیل عمل یک سلول عصبی و عوامل مؤثر بر ضربان‌سازی آن بررسی شده است. با استفاده از اسیلاتورهای مدل‌کننده یک نرون عصبی، می‌توان سازوکار پتانسیل عمل سلول را از طریق ساخت‌مدار معادل برای جریان‌های یکسو شده یونی بررسی کرد. مدار معادل با استفاده از خازن، مقاومت و ترانزیستور شبیه‌سازی و با تغییر در ظرفیت غشاء و مقاومت نشتی کانال سدیمی و پتاسیمی، تغییر در پتانسیل عمل مشاهده شد. در گام بعدی مدارهای مدل‌کننده نرون عصبی در میکروکنترلر پیاده‌سازی ‌شدند. جهت ارسال معادلات به میکرو‌کنترلر ابتدا باید آن‌ها را به فرم گسسته تبدیل نمود که به همین منظور، روش گسسته‌سازی معادلات ارائه شده و معادلات مدل FHN به فرم گسسته حل و شبیه‌سازی شدند. فایل هگز معادله مربوطه تولید و با استفاده از آن میکروکنترلر پروگرام گردید. در واقع مدار معادل به‌گونه‌ای ساخته شد که بتوان تک‌تک پارامترها را توسط آن کنترل نمود تا بتواند شبیه‌ساز مناسبی برای بیماری‌ها و نارسایی‌های سلولی باشد.

کلیدواژه‌ها