تخمین وفقی جهت ورود سیگنال در محیط های انعکاسی

نویسندگان

دانشکده برق

چکیده

استفاده از اطلاعات مکانی (زاویه) در تخمین جهت ورود (Direction of Arrival) سیگنال می‌تواند بعضی از نقاط ضعف روش‌های زمانی را پوشش دهد. در این مقاله براساس روش (Direct Data Domain Least Square) D3LS اطلاعات دامنه سیگنال‌های ورودی به تک‌تک المان‌های یک آنتن آرایه‌ای به‌نحوی در یک ماتریس مربعی چیدمان می‌شود که بجز در ردیف اول، سایر آرایه‌های ماتریس ترکیبی از سیگنال‌های انعکاسی، نویز و تداخل گردد. با تشکیل معادله‌ای شامل این ماتریس، ضرایب وزندهی آنتن آرایه‌ای و بهره آنتن، ضرایب‎‎ را به نحوی به‌دست می‌آوریم که تمام سیگنال‌هایی که جهت ورود آنها برای ما اهمیت ندارند اعم از سیگنال‌های انعکاسی، نویز و غیره به حداقل مقدار خود برسند. در ادامه با متقارن کردن ماتریس مربعی و تغییر در معادله اصلی با استفاده از روش Conjugate Gradient خطی ضرایب وزندهی آنتن به‌دست خواهد آمد. سپس با انجام شبیه‌سازی‌ها نشان خواهیم داد که این روش نسبت به روش D3LS سرعت همگرایی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد

کلیدواژه‌ها