دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1389 (1) 
بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت، دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل

صفحه 23-32

تیمور نظام‌الاسلام؛ بنفشه جواهری؛ منیره شکیبا نهاد؛ حسین فخرائیان


رابطه ساختار- فعالیت در برخی ترکیبات فسفرآمید

صفحه 43-48

سعید قدیمی؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزویی


تأثیر پرتو مایکروویو بر روی رشد سلول‌های زنده

صفحه 49-52

ضرغام رستمی؛ مجید حامدیان؛ میرلطیف موسوی


بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری

صفحه 53-60

احمدرضا امین؛ علیرضا صالحی؛ محمدحسین قزل ایاغ؛ محمدحسین راهدان