دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1400 
چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما

صفحه 389-396

محمدرضا سلیمی؛ حدیثه کریمایی؛ حسن ناصح؛ سجاد داوری


بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی

صفحه 409-418

احمد ناصری؛ جواد خلیل زاده؛ سید محمدرضا دربانی؛ محمدرضا اکبری؛ عبدالله اسلامی مجد