چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی فضاپیماها، طراحی سیستم کنترلی آن‌ها می‌باشد. سیستم‌های کنترلی انواع مختلفی دارند که اغلب شامل عملگر‌های الکتریکی، عملگر‌های گاز سرد و عملگرهای تک‎مولفه‌ای هستند. عملگرهای تک‎مولفه‌ای نسبت به سایر عملگر‌ها نیروی پیشران بیشتری را تولید می‌کنند و برای ماموریت‌های کوتاه فضایی مقرون به صرفه‌تر هستند. در این پژوهش جانمایی 12 عملگر تک‎مولفه‌ای هیدرازینی بر روی یک فضاپیما مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گشتاور مورد نیاز، جهت کنترل وضعیت فضاپیما از دوازده عملگر استفاده شد، به این صورت که هر محور توسط چهار عملگر کنترل می‌شود و هر کدام از عملگرها بایستی نیروی پیشران برابر با 10 نیوتن را تامین کنند. به همین منظور، عملگرهای تک‎مولفه‌ای هیدرازینی 10 نیوتنی بکار گرفته شدند. در نهایت نیز سه آرایش مختلف چیدمان جانمایی عملگرها ارائه گردید که آرایش نوع سوم به دلیل مستقل بودن از تغییرات مرکز جرم فضاپیما و زاویه‌دار نبودن عملگرها نسبت به محورهای اصلی، منتخب گردید.

کلیدواژه‌ها


 1.  Chin, S. S. “Missile Configuration Design”; McGraw-Hill, 1961.##
 2.  “NASA Sounding Rockets User Handbook Sounding Rockets Program Office Sub-Orbital”; Spec. Orb. Proj. Dir. NASA GSFC. 2015.##
 3.  Stevens, B. L.; Lewis, F. L. “Aircraft Control and Simulation”; John Wiley Sons. 1992.##
 4. Wie, B. “Space Vehicle Dynamics and Control”; Am. Inst. Aero. Astro. 2008.##
 5.  Rysanek, F.; Hartmann, J. W.; Schein, J.; Binder, B. “MicroVacuum Arc Thruster Design for a CubeSat Class Satellite”; Small Satell Conf., 2002, 1-7.##
 6. [6] Hurley, S.; Teel, G.; Lukas, J.; Haque, S.; Keidar, M.; Dinelli, C.; Kang, J. “Thruster Subsystem for the United States Naval Academy’s (USNA) Ballistically Reinforced Communication Satellite (BRICSat-P)”; Trans. Japan Soc. Aero. Sp. Sci. Aerosp. Technol Japan 2016, 157-163.##
 7.  Saberi, F.; Mehdi, Z. “Design and Analysis of Gimbal Thruster Configurations for 3-Axis Satellite Attitude Control”; Int. J. Comput. Appl. 2015, 29-38.##
 8.  Lim, T. “Thruster Attitude Control System Design and Performance for Tactical Satellite 4 Maneuvers”; J. Guid Control Dyn. 2014, 37, 12-37.##
 9. Califf, S.; Loto’aniu, T.; Early, D.; Grotenhuis, M. “Arcjet Thruster Influence on Local Magnetic Field Measurements from a Geostationary Satellite”; J. Spacecraft Rockets 2020, 57, 177-186.##
 10. Sutton, G. “Rocket Propulsion Elements”; A Wiley-lnterscience Publication, 2001.##
 11. Ommi, F. “Space Propulsion and Rocket”; Tarbiat Modares Publication, 2017. (in persian)
 12. Karimaei, H.; Salimi, M.; Naseh, H.; Jokari, E. “Design of Physical Configuration of a 10N Monopropellant Hydrazine Thruster”; J. Sp. Sci. Technol. 2019, 12, 13-22. (In Persian)##
 13. Alikhani, A. “The Primary Design of the Conduct, Control, and Navigation Subsystem of the E1 Manned Aircraft”; Aerospace Research Institute, Technical Report, 2014, (In Persian).##