دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آبان 1400، صفحه 332-231 
بررسی اثر ضد میکروبی آب ازونیزه جهت رفع آلودگی محیطی

صفحه 285-291

محمدابراهیم مینایی؛ محمدرضا اکبری؛ شاهین فریدفر


ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR

صفحه 307-317

نرجس سادات واعظ؛ مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی


تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR

صفحه 319-334

فاطمه امجدی پور؛ مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی