دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مرداد 1400، صفحه 131-228 

مقاله پژوهشی

انحراف از جوشش هسته‌ای (DNBR) در شرایط کاهش جریان "خنک‌کننده قلب راکتور VVER1000"

صفحه 131-141

قاسم سوری؛ مسعود عبداله زاده؛ محسن شایسته؛ اردشیر باقری