بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه صنعتی شیراز

3 معاونت مهندسی سپاه

چکیده

امروزه اهمیت فعالیت مستمر زیرساخت‌های شهری بر کسی پوشیده نیست. عملکرد سیستم‌های زیرساخت غالباً در پیوستگی با یکدیگر صورت می‌پذیرد. یکی از مفاهیم مهمی که به طور جدی از وابستگی سیستم‌ها تأثیرپذیر است، مفهوم تاب‌آوری در برابر رخدادهای شدید است. این مقاله به ارائه یک مدل جامع برای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی خصوصاً شبکه الکتریکی و زیرساخت‌های وابسته آن، در مواجهه با رخدادهای شدید و به طور دقیق‌تر خرابی ناشی از حملات می‌پردازد. در مدل ارائه شده، زیرساخت‌ها در قالب سه حیطه فیزیکی، انسانی و سایبری در نظر گرفته‌شده‌اند، که هر کدام، بر اساس خدمات قابل ارائه‌ی آن‌ها تعریف می‌گردد. این مدل‌سازی بر اساس تعریف گراف هندسی انجام می‌گیرد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های وابسته به شبکه الکتریکی که یک بار حیاتی برای آن نیز محسوب می‌شود، شبکه ارتباطی یا مخابرات است، مدلِ ارائه شده با لحاظ سیستم مخابراتی مورد بحث قرار می‌گیرد. این مطالعه بر عملکرد چندزمانی (multi-time) و چندحوزه‌ای (multi-domain) زیرساخت تمرکز دارد، و حالت‌های دینامیکی سیستم قدرت را در نظر می‌گیرد. در انتها به منظور ارزیابی روش ارائه شده، یک مطالعه عددی ارائه شده که داده‌های شبکه نمونه با استفاده از نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها