دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1400 
بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه

صفحه 107-119

سمیرا نجف زاده کشتلی؛ علی آقاگل‌‌زاده؛ سید جواد کاظمی‌تبار


تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا

صفحه 121-127

ولی علیزاده؛ پرویز حسین خانی؛ مصطفی نجفی؛ مسعود عبداله زاده؛ جواد افشار