دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1396 (30) 
2. طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا

صفحه 301-311

زینب خاتون پورطاهری؛ سیدحمید ظهیری؛ سیدمحمد رضوی